Electron Move

Solar Rooftop คือ การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panels) บนหลังคาของบ้าน อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแบบกระแสตรง ด้วยปรากฏการณ์ Photovoltaics Effect จากนั้นไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยเครื่องแปลงไฟ หรือ Inverter เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้

Solar Rooftop มีประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้

 • แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Panels ) : แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง
 • เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) : เครื่องแปลงไฟทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้
 • รางยึดและอุปกรณ์ยึดแผง (Mounting ) : รางยึดทำหน้าที่ยึดแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับหลังคา
 • กล่องรวมสายไฟ ( consumer unit ) : กล่องรวมสายไฟทำหน้าที่รวมสายไฟจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องแปลงไฟเข้าด้วยกัน
 • อุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้เบรกเกอร์ ( Safety Breaker) : อุปกรณ์ป้องกันทำหน้าที่ป้องกันระบบไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าเกินหรือแรงดันไฟฟ้าเกิน 
 • สายไฟและสายดิน ( wire ) : สายไฟทำหน้าที่เชื่อมต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องแปลงไฟ และอุปกรณ์ป้องกันเข้าด้วยกัน

การติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน เนื่องจากระบบโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ มากมาย เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องแปลงไฟ อุปกรณ์ป้องกัน สายไฟ และรางยึด ซึ่งแต่ละส่วนประกอบมีการติดตั้งและใช้งานที่แตกต่างกันไป

Solar Rooftop ติดตั้ง

Solar Rooftop สาเหตุที่ไม่ควรติดตั้ง Solar Rooftop เองเพราะ

การติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน เนื่องจากระบบโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ มากมาย เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องแปลงไฟ อุปกรณ์ป้องกัน สายไฟ และรางยึด ซึ่งแต่ละส่วนประกอบมีการติดตั้งและใช้งานที่แตกต่างกันไป หากติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยตนเองโดยไม่มีความรู้และประสบการณ์ อาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง เนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดไม่เต็มที่ หรือสายไฟลัดวงจรทำให้ไฟฟ้าไหลไม่เต็มประสิทธิภาพ

เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากระบบโซลาร์เซลล์มีไฟฟ้าแรงสูง หากติดตั้งไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจรจนเกิดเหตุไฟไหม้ได้

ต้องติดตั้งบนหลังคา

ควรให้ผู้ติดตั้งมีความชำนาญที่ผ่านมาตรฐานการอบรมการทำงานบนที่สูง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานบนหลังคาได้

ไม่คุ้มค่า

ไม่คุ้มค่า เนื่องจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์มีค่าใช้จ่ายสูง หากติดตั้งด้วยตนเองอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยอื่น ๆ โดยไม่จำเป็นได้ เช่น ค่าคนงาน ค่าจ้างติดตั้ง ค่ารถเครนขึ้นที่สูง ค่าออกแบบและเซ็นต์รับรองโดยวิศวกร และค่าบริการติดต่อและขออนุญาตกับทางหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น จึงควรติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยช่างผู้ชำนาญงานโดยบริษัทที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ซึ่งช่างผู้ชำนาญงานจะมีความรู้และประสบการณ์ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย ช่วยให้ระบบโซลาร์เซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

นอกจากนี้ การติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยช่างผู้ชำนาญงานและบริษัทที่น่าเชื่อถือยังมีข้อดีอื่น ๆ ดังนี้

 • ได้รับการออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ได้รับบริการรับประกันและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์
 • มั่นใจได้ว่าระบบโซลาร์เซลล์ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ไฟไหม้โซลาร์เซลล์ เกิดจาก

ไฟไหม้โซลาร์เซลล์สามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ สาเหตุหลัก ๆ ได้แก่

แผงเซลล์แสงอาทิตย์เสียหาย

แผงเซลล์แสงอาทิตย์อาจเสียหายจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ฟ้าผ่า ลมแรง ลูกเห็บ หิมะตก หรืออุบัติเหตุ ความเสียหายต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์อาจทำให้เกิดความร้อนสูงและลุกไหม้ได้

สายไฟลัดวงจร

สายไฟที่เชื่อมต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์อาจลัดวงจรจากรอยขาด รอยต่อ หรือการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง ลัดวงจรของสายไฟอาจทำให้เกิดความร้อนสูงและลุกไหม้ได้

อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย

อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบโซลาร์เซลล์ เช่น อินเวอร์เตอร์ หรืออุปกรณ์ป้องกัน อาจเสียหายจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ฟ้าผ่า กระแสไฟเกิน หรือแรงดันไฟฟ้าเกิน ความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดความร้อนสูงและลุกไหม้ได้

ความผิดพลาดของมนุษย์

ความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น การเดินสายไฟที่ไม่ถูกต้อง การบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ไฟไหม้โซลาร์เซลล์สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้ ดังนั้นจึงควรติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

วิธีป้องกันไฟไหม้โซลาร์เซลล์ ได้แก่

 • ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์โดยช่างผู้ชำนาญงาน
 • เลือกซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
 • บำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบระบบโซลาร์เซลล์เป็นประจำ
 • ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

หากพบเห็นสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์แตกร้าว สายไฟขาดหรือชำรุด ให้รีบแจ้งช่างผู้ชำนาญงานเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที